Berichten

Coronapremie vanaf augustus 2021 mogelijk

Principe Bedrijven die tijdens de coronacrisis ‘goede resultaten’ behaalden, kunnen vanaf 08/2021 aan hun werknemers een coronapremie toekennen.  Er is voorlopig geen definitie van ‘goede resultaten’. Voorwaarden Via een CAO op sectoraal niveau (verplicht voor iedereen van die sector) OF via een ondernemingsCAO (verplicht voor iedereen van die firma) OF via individuele overeenkomst (bij gebrek […]

Corona werkloosheid verlengd tot 30 september 2021

Wat De regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona te verlengen tot 30 september 2021 (liep nu tot 30 juni 2021). Hierdoor volstaat het dat UwPayroll maandelijks een aangifte doet naar de overheid met daarin de werkloosheidsdagen (ASR WECH05). Hoeveel ontvangt de werknemer Ook hier wijzigt niets.  Dus uitkering is […]

Nieuwe RSZ korting vanaf 1 juli 2021

Wat De RSZ geeft kortingen voor bepaalde doelgroepen van werknemers.  Volgende doelgroepen worden onder andere bedoeld : – eerste aanwervingen – mentors – horeca – … Volledig lijst vind je terug op de site van de RSZ : https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/introduction.html . Vanaf 1 juli 2021 wordt dit lijstje uitgebreid met een nieuwe vermindering namelijk de doelgroepvermindering […]

Terugkeermomenten vanaf 9 juni 2021

Principe Het principe blijft dat telewerk verplicht is.  Behalve voor wanneer telewerk onmogelijk is door bijvoorbeeld de aard van de functie (vb. kelner, kassier, … ) of omwille van de continuïteit van de onderneming, activiteit of dienstverlening (vb. essentiële diensten). De werkgever moet aan elke werknemer die niet kan telewerken een attest bezorgen, waaruit de […]

Studenten meer laten werken in Q3 2021?

Wat Een student (= iemand die een voltijds leerplan volgt) mag 475 uur per jaar werken als jobstudent.   Voordelen van tewerkstellen van jobstudenten Voor een jobstudent betaal je slechts 5,42 % patronale RSZ.  Dus de loonkost is het brutoloon x 1,0542 (+ vergoedingen zoals sociaal abonnement, kledij, … ). Het verschil tussen het brutoloon […]

RSZ lanceert aangifteformulier telewerk

Bericht van de RSZ website (dd 26/03/2021) De regering heeft het toezicht op de verplichting van telewerk verstrengd. In dat kader is er nu een aangifte voorzien online. Beperkt aantal gegevens De federale regering bevestigde dat telewerk ook in de volgende weken verplicht blijft bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dat […]

Voorheffing op uitkeringen nav Corona

Context Werknemers die werkloos zijn omwille van Corona krijgen van de overheid een vervangingsinkomen. Op dit inkomen wordt voorheffing (belasting) ingehouden.  Het normale percentage is 26,75%, maar de overheid heeft dit voor de periode van 1 mei 2020 tem 31 maart 2021 verlaagd naar 15%.   Gevolgen Door deze maatregel verhoogt de overheid tijdelijk het […]

Compensatieregeling voor gelijkstelling tijdelijke werkloosheid COVID voor jaarlijkse vakantie 2021

Context Midden september werd er een akkoord bereikt om de dagen tijdelijke werkloosheid (door COVID) gelijk te stellen met gewerkte dagen. Gevolg : meer vakantierechten voor de werknemers en dus extra kosten voor de werkgevers. Maar : in het akkoord is er 1 belangrijke voorwaarde opgenomen nl. er moest echter wel een financiële compensatie komen voor de meerkost […]