Vaccinatieverlof vanaf 9/4/2021

Wat

De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn normaal loon, met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.  Deze afwezigheid wordt gelijkgesteld met een afwezigheid van het werk in de zin van het normale klein verlet zoals we dit kennen bij bijvoorbeeld een huwelijk, een overlijden, … .

Voor wie

Deze wet is van toepassing op alle werknemers en werkgevers die met elkaar verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst, dus ook voor jobstudenten, interims, … .

Deze wet is echter NIET van toepassing op diegenen die NIET verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst zoals leerlingen, stagiairs, vrijwilligers, … .

Duur van de afwezigheid

De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie, dit is niet alleen de tijd die doorgebracht is in het vaccinatiecentrum, maar ook de nodige tijd om zich te verplaatsen naar en van het vaccinatiecentrum.  Dit is dus anders dan in het normale klein verlet waar er steeds een volledige dag afwezigheid is.  Hier enkel de uren die noodzakelijk zijn.

Indien er verschillende inentingen nodig zijn, dan wordt het recht op klein verlet toegekend voor elke vereiste injectie.

Verplichting voor werknemer

Wanneer de vaccinatie van de werknemer plaatsvindt tijdens zijn werkuren en de werknemer daarvoor gebruik wil maken van zijn recht op klein verlet, moet hij de werkgever daarvan zo spoedig mogelijk (van zodra het tijdstip of tijdslot van de vaccinatie voor hem bekend is) en op voorhand verwittigen.  Het verlof mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het is toegestaan.

Wanneer de werknemer een tijdstip mag kiezen, mag de werkgever geen druk uitoefenen op de werknemer om de vaccinatie buiten de werkuren te laten plaatsvinden.

Welk bewijs

Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs voor te leggen. Dit kan zijn :
– de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip en plaats aanwezig te zijn voor vaccinatie;
– de uitnodiging gericht aan de werknemer, indien uit de bevestiging van de afspraak niet afgeleid kan worden wanneer de werknemer aanwezig moet zijn.

We raden aan om dit bewijs steeds op te vragen (zoals bij het klassieke klein verlet) om eventuele misbruiken tegen te gaan.

Vergoeding

De werknemer heeft recht op betaling van zijn normaal loon, berekend volgens de bepalingen van klein verlet.

Toepassingsdatum

Deze wetswijziging heeft uitwerking vanaf de datum der publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus vanaf 09.04.2021 en treedt normaal gezien buiten werking op 31.12.2021.

De mogelijkheid is echter voorzien dat de Koning, na advies van de Nationale Arbeidsraad, bij een besluit vastgelegd in de Ministerraad, de datum van buitenwerkingstelling kan uitstellen tot uiterlijk 30 juni 2022.

Bijwerkingen van vaccinatie

Wie ziek zou worden na de vaccinatie en als gevolg hiervan niet kan werken, kan zich niet beroepen op deze regeling.  Hier zijn de gewone ziekteregels van toepassing.  Dus naar dokter gaan en een afwezigheidsattest binnen brengen.