Nieuwe regels bij werkloosheid wegens Corona vanaf 13/7/2020

Meldingsplicht

Op 24 juni 2020 heeft onze regering wederom voor enkele belangrijke nieuwigheden gezorgd.

Deze nieuwigheden zijn van toepassing op elke tijdelijke werkloosheid wegens corona, die aanvangt na 12 juli 2020!

 

Je bent vanaf 13/07/2020 verplicht uw werknemers voorafgaandelijk te informeren over de periode waarin u tijdelijke werkloosheid wegens Corona invoert alsook de regeling van de werkloosheid.

 

Voor welke werkgevers?

Voor elke werkgever die voor minstens één werknemer vanaf 13 juli 2020 tijdelijke werkloosheid overmacht wegens COVID-19 invoert of een toename van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid voorziet.

 

Wanneer moet u dit doen?

U moet de werknemer op voorhand informeren telkens de werknemer :

 • voor de eerste keer tijdelijk werkloos wordt;
 • opnieuw tijdelijk werkloos wordt;
 • zijn aantal werkloosheidsdagen verhoogd worden;
 • overgaat van een regeling van gedeeltelijke naar volledige tijdelijke werkloosheid.

 

Op voorhand betekent ten laatste de dag voor aanvang van de werkloosheid. Hoe moet u dit doen? De wijze waarop u dat doet is vrij te kiezen. Dit kan individueel of collectief gebeuren. Dit kan via mail, SMS, Whats’app, mail, telefonisch, een portaal waar de werknemers de info kunnen lezen, brief, communicatie op de werkvloer, uithanging op een zichtbare plaats in de lokalen (ad valvas), … . Voor zover de melding gebeurt en de werknemer de info kan ontvangen. We raden u aan om een bewijs van de mededeling bij te houden. Dit om eventuele discussies achteraf met uw werknemer te vermijden.

Wat moet u vermelden in de mededeling?

 • de periode van de tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum). Als einddatum mag gerefereerd worden naar de einddatum van de specifieke regeling TW corona.
 • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer werkloos is.
 • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer geacht wordt te werken.
 • de formaliteiten waaraan de werknemer moet voldoen om zijn uitkering aan te vragen en dat hij zich moet wenden tot zijn uitbetalingsinstelling.

Bij elke wijziging van bovenstaande moet u de werknemer vooraf verwittigen van de nieuwe situatie en een nieuwe melding doen.

Een voorbeelddocument vind je onderaan deze nota.

 

Wat zijn de sancties?

Indien niet aan de meldingsplicht is voldaan, kan u geen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid en bent u loon verschuldigd voor deze dagen.

 

Tot slot

Naast de melding aan de werknemers dient u ook, indien die in uw bedrijf aanwezig zijn, de ondernemingsraad (OR) of de vakbondsafvaardiging op de hoogte te stellen van bovenstaande mededeling.

 

 

Individuele kennisgeving (*) – invoeren of wijziging stelsel tijdelijke werkloosheid overmacht (corona)

 

Datum …………………………..

Naam  …………………………..
Adres  ………………………….

 

Geachte ……………………………….,

 

Hiermee delen wij u mee dat uw arbeidsovereenkomst tijdelijk zal geschorst worden wegens overmacht (tijdelijke werkloosheid corona).

OF (schrappen wat niet past)

Hiermee delen wij u mee dat uw lopende regeling van tijdelijke werkloosheid corona wijzigt.

 

De schorsing/wijziging (schrappen wat niet past) is voorzien voor een periode van  ……………………….. tot en met ………………..

 

Binnen deze periode zal u (schrap twee opties):

 

OPTIE 1 –  volledig tijdelijk werkloos zijn

OPTIE 2

 • op volgende dagen tijdelijk werkloos zijn: ………………….
 • op volgende dagen arbeidsprestaties leveren: ……………………

OPTIE 3

 • …………………….(aantal) dagen tijdelijk werkloos zijn
 • …………………….(aantal) dagen arbeidsprestaties leveren

 

Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen kan u aanvragen via uw uitbetalingsinstelling (uw vakbond of via de Hulpkas).

Dien zo snel mogelijk een ingevuld formulier C3.2 – WERKNEMER – CORONA in bij uw uitbetalingsinstelling. Dit kan ook op elektronische wijze. Raadpleeg hiervoor de website van uw uitbetalingsinstelling.

 

 

Hoogachtend,

 

Handtekening werkgever

 

(*) Aandachtspunten:

– Kan collectief indien het voor de individuele werknemer duidelijk is welk arbeidsregime voor hem wordt voorzien.

– De kennisgeving moet gebeuren de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de tijdelijke werkloosheid, de verhoging van het oorspronkelijk aantal werkloosheidsdagen of de overgang van gedeeltelijke schorsing naar volledige schorsing.

Ze moet hoe dan ook uiterlijk gebeuren voor de werknemer zich naar zijn werk begeeft.

– Tijdelijk werkloosheid is niet mogelijk voor dagen niet gedekt door meldingsplicht.

 

 

 

Geen uitbesteding van werk aan derden of studenten

Het is niet de bedoeling om het werk van werknemers, die tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht door Corona, uit te besteden aan derden of uit te laten voeren door studenten.

De werkgever die zich hier niet aan houdt, moet het normale loon betalen aan de tijdelijk werkloos gestelde vaste werknemer voor de dagen dat hij zijn werk uitbesteedde aan derden (dus ook flexi’s of extra’s) of studenten.

 

RVA heeft aangekondigd hierop heel streng te gaan controleren vanaf 13/07/2020!